وضعیت شهرستان از نظر : تقسیمات کشوری

- تعداد شهر : شهرستان دارای دو شهر بنام صفاشهر مرکز شهرستان و قادرآباد مرکز بخش مشهد مرغاب می باشد .

- تعداد بخش : دارای دو بخش بنام بخش مرکزی وبخش مشهد مرغاب

- تعداد دهستان: سه دهستان شامل دهستانهای خرمی – قشلاق و شهیدآباد

- تعداد آبادی : دارای ۳۰۸ آبادی که از این تعداد ۲۸ آبادی مسکونی و مابقی غیر مسکونی هستند

- وسعت: حدود ۲۹۲۵ کیلومتر مربع

- جمعیت کل شهرستان : ۵۰۶۶۵ نفر با جمعیت عشایر

- جمعیت مردان : ۲۵۸۱۳ نفر

- جمعیت زنان: ۲۴۸۵۲ نفر

- جمعیت شهری : ۳۸۲۰۰ نفر

- جمعیت روستایی: ۹۴۶۵ نفر

- جمعیت غیر ساکن: حدود ۳۰۰۰ نفر عشار سیار کوچرو که در ...