خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود