تبلیغات
مركز خرم بیدشناسی - عددتقدیرشما
مركز خرم بیدشناسی
به بام استان فارس ،سرزمینی از جنس مهر و ماه خوش آمدید.اینجا مهد چشمهای بارانی ،دستهای آفتابی و دلهای نورانی است.

مرتبه
تاریخ : شنبه 24 اسفند 1392

Join Gevo Group
آیا تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند عدد تقدیر فلانی مثلا ٥ است یا .... و آیا تا به حال درصدد این برآمده‌اید که عدد تقدیر خودتان را داشته باشید و خودتان آن را به دست آورید؟ اگر دوست دارید عدد تقدیر خود را به دست آورید مراحل زیر را به دقت عمل کنید و در آخر، تفسیر عدد تقدیر خود را بخوانید. ابتدا به ترتیب عدد سال و ماه و روز تولد و غیره خود را به صورت گفته شده محاسبه نموده و ...
سپس تفسیر آن را در قسمت تفسیر عدد تقدیر بخوانید.
 
عدد سال
در مبحث عدد شناسی فقط با اعداد یک رقمی ١ تا ٩ و اعداد دو رقمی ١١ ،٢٢ و گاهی ٣٣، ٤٤ و مشابه آن سر و کار داریم. این اعداد را "اعداد رهبر" می‌نامند. برای تبدیل هر عدد دیگر به این اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می‌کنیم. برای مثال، اگر متولد سال ١٩٩٦ باشید ارقام این عدد را باید با هم جمع کنید. اگر حاصل جمع آنها یکی از اعداد ١ تا ٩ یا ١١، ٢٢، ٣٣ یا ٤٤ و ... نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید تا بالاخره به یکی از اعداد یک رقمی ١ تا ٩ یا ١١، ٢٢، ٣٣ برسید.
در مثالی که ذکر شد همان طور که ملاحظه می‌شود حاصل جمع برابر است با: ٢٥=٦+٩+٩+١ ، پس باید ارقام ٢ و ٥ را با هم جمع کنیم: ٧=٥+٢ ، بنابراین عدد سال تولد شما ٧ است. یا اگر درسال ١٩٩٣ به دنیا آمده باشید آنگاه داریم: ٢٢=٣+٩+٩+١ . همانطور که ملاحظه می‌کنید حاصل آن عدد ٢٢ می‌شود و چون این عدد جز اعداد رهبر است دیگر نیازی به ادامه عملیات نیست و عدد سال تولد شما همین عدد ٢٢ است.
 
عدد ماه
هر ماه دارای یک عدد می‌باشد که در زیر آمده است.
ژانویه: ١ ، فوریه: ٢ ، مارس: ٣ ، آوریل: ٤ ، مه: ٥ ، ژوئن: ٦ ، ژولای: ٧ ، آگوست: ٨ ، سپتامبر: ٩ ، اکتبر: ١٠ ، نوامبر: ١١ و دسامبر: ١٢ . بنابراین اگر شخصی در ماه اکتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از: (١=٠+١=١٠=اکتبر) یعنی عدد ماه تولد او 1 استو و اگر در ماه نوامبر به دنیا آمده باشد: (٢=١+١=١١=نوامبر) یعنی عدد ماه تولد او ٢ است.
 
عدد روز
برای به دست آوردن عدد روز تولدتان کافی است اعداد دو رقمی (به جز ١١ و ٢٢) را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد ١ تا ٩ یا ١١ یا ٢٢ برسید.
مثلا اگر کسی در روز ٢١ یکی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد عدد روز تولد او عبارت است از: ٣=١+٢=٢١ ، یا اگر در روز ١٨ یکی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد ، داریم: ٩=٨+١=١٨ ، یعنی عدد روز تولد او ٩ است. یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد: ١=٠+١=١٠=٩+١=١٩ ، یعنی روز تولد او ١ است. ولی اگر در روز ١١ یا ٢٢ یکی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد همان عدد، عدد روز تولد اوست.
 
عدد سرنوشت
بعد از آن که عدد سال تولد، عدد ماه تولد، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد ١ تا ٩ یا ١١ یا ٢٢ برسید. مثلا اگر در روز ٣١ ماه دسامبر سال :به دنیا آمده باشید عدد سرنوشت شما به این صورت به دست می‌آید:
 
عدد سال تولد: (٦=٤+٢=٢٤=٥+٩+٩+١=١٩٥٥)
عدد ماه تولد: (٣=٢+١=١٢)
عدد روز تولد: (٤=١+٣=٣١)
عدد سرنوشت = عدد روز تولد + عدد ماه تولد + عدد سال تولد پس به این ترتیب، ٤=٣+١=١٣=٤+٣+٦ ؛ بنابراین عدد سرنوشت شما ٤ است.
 
عدد خورشیدی
در این مرحله، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود، باید به پاراگراف زیر توجه کنید. مثلا اگر کسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد؛ عدد علامت خورشیدی او ٩ است.
حمل (متولد فروردین)، عدد ١
ثور (متولد اردیبهشت)، عدد ٢
جوزا (متولد خرداد)، عدد ٣
سرطان (متولد تیر)، عدد ٤
اسد (متولد مرداد)، عدد ٥
سنبل (متولد شهریور)، عدد ٦
میزان (متولد مهر)، عدد ٧
عقرب (متولد آبان)، عدد ٨
قوس (متولد آذر)، عدد ٩
جدی (متولد دی)، عدد ١٠
دلو (متولد بهمن)، عدد ١١
حوت: (متولد اسفند)، عدد ١٢
 
عدد تقدیر
برای به دست آوردن عدد تقدیر ، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع کنیم تا به یکی از اعداد ١ تا ٩ یا ١١ یا ٢٢ برسیم. مثلا اگر عدد سرنوشت کسی ٤ و عدد علامت خورشیدی او ٩ باشد، آن گاه داریم: ٤=٣+١=١٣=٤+٩ ، یعنی عدد تقدیر او ٤ است.
 
تفسیر عدد تقدیر:
پس از محاسبه عدد تقدیر خود آن عدد حتما یکی از اعداد زیر است پس خود را بشناسید:
 
عدد ١: خود ساخته
شما فردی متکی به نفس، مستقل، مبتکر، مخترع، فردگرا، شایسته و رهبر هستید.
 
عدد  ٢: مطیع و گوش به فرمان
شما فردی متواضع و فروتن، آماده برای خدمت به دیگران، علاقمند به کار دسته جمعی، مهربان و با محبت، یک همکار خوب، سیاستمدار، مصلح، صبور و شکیبا، شنوا و حساس نسبت به دیگران هستید.
 
عدد ٣: برون گرا
شما فردی هستید که به راحتی افکار و احساسات درونی خود را ابراز می‌کنید. همچنین فردی خلاق، هنرمند، زیبا هستید. کسی که از استعدادهای خود برای فایده رساندن به همه استفاده می‌کند. فردی شوخ طبع و دوستی خوب.
 
عدد ٤: منضبط
شما هرکاری که لازم و ضروری می‌دانید انجام می‌دهید. همچنین فردی وظیفه شناس، سخت کوش، خدمتگزار به دیگران، خویشتندار، خود کنترل، با کفایت و با لیاقت، سازمان دهنده، سازنده، بنیانگذار و دقیق و موشکاف هستید.
 
عدد ٥: آزاد منش
شما فردی مخالف سلطه و قید و بند هستید. کسی که خود را با تغییرات سازگار می‌کند و می‌داند چگونه با موقعیت‌های غیرمنتظره مواجه شود. عاشق ایده‌های جدید، مکتشف، ماجراجو و اهل سفر، تیزبین، کسی که به خوبی یادگرفته که به آزادی دیگران احترام بگذارد.
 
عدد ٦: سازمانگر و هماهنگ کننده
شما کسی هستید که در هر موقعیتی می‌داند چگونه افراد را با هم هماهنگ کند. مسئول، وظیفه شناس، و کسی که به خوبی خود را با دیگران هماهنگ می‌کند و از عهده مسئولیت‌ها به خوبی بر می‌آید. کسی که ارزش خانه و خانواده، کمک و حمایت دیگران را می‌داند. فردی که به خوبی می‌داند چه موقع باید به کمک دیگران بشتابد و چه موقع باید اجازه بدهد که دیگران خودشان به بهبود وضع خویش بپردازند.
 
عدد ٧: درون گرا
شما کسی هستید که عقل و منطق و بصیرت را در درون خود یافته است و می‌داند چگونه بیندیشد، تحلیل کند، مطالعه کند، بخواند، به مراقبت بپردازد، از بیرون به مسائل بنگرد، در جستجوی حقیقت باشد، اکثر اوقات را به تنهائی بگذراند و یاد گرفته که از تنهائی نترسد.
 
عدد ٨: محکم و پر قدرت
شما شخص قدرتمندی هستید که از قدرت خود به خوبی می‌توانید در راه کسب برتری‌های مادی بهره بگیرید، کسی که یاد گرفته چگونه از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت مادی استفاده کند. شما می‌توانید بدون طمع ورزی و خودخواهی یا بهره کشی از دیگران به کنترل امور بپردازید و به موفقیت‌های مادی دست یابید.
 
عدد ٩: ایثارگر و از خود گذشته
شما فردی فداکار و علاقمند به خدمت به دیگران هستید و همه چیز خود را فدای دیگران می‌کنید. فردی دوست داشتنی، دلسوز، بخشنده و با گذشت و دارای قدرت درک بالا هستید. یاد گرفته‌اید که آدم خشک و یک دنده‌ای نباشید و تعصبات بیجا را کنار گذاشته‌اید و نسبت به آنها بی‌توجه هستید. در هر موردی سعی دارید همان چیزی باشید که دیگران می‌خواهند و همواره در تلاش هستید که دنیا را جای بهتری برای زندگی بسازید.
 
عدد ١١: روشنفکر
فردی هستید که همواره در جستجوی حقیقت است و از قوه درک شهودی خود استفاده می‌کند. آدمی مثبت اندیش و خوش بین هستید که فقط خوبی‌ها را در دیگران می‌بیند، با حقیقت زندگی می‌کند و نظرات روشنفکرانه خود را با دیگران در میان می‌گذارد. به خوبی قادر هستید از نیروهای روانی خود بهره بگیرید و به اتکای الهامات درونی خود جلو می‌روید. فردی دلسوز و مهربان، جسور و بی‌باک و در عین حال متواضع هستید.
 
عدد ٢٢: مسلط برنفس
خویشتندار، شما نیروهای عظیم درونی را در خود پیدا کرده‌اید و آنها را برای انجام کارهای بزرگ و فایده رساندن به دیگران به کار می‌برید. شما خودتان را هرگز محدود نمی‌کنید و فقط به نیازهای بشری فکر می‌کنید و این که چگونه می‌توان از قدرت‌های خود برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد. شما فردی سازنده و دوراندیش هستید.ارسال توسط اکبر کریمی خرمی
آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی